เกี่ยวกับเรา > หลักการเลือกบริษัทกำจัดแมลง

หลักการเลือกบริษัทผู้ประกอบกิจการกำจัดปลวก และแมลง

เนื่องจากในปัจุบันมีผู้ประกอบกิจการกำจัดปลวกและแมลงมากมาย ที่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่มีใบอนุญาตถูกต้อง จึงขอแนะนำวิธีเลือกบริษัทผู้ประกอบกิจการกำจัดปลวก และแมลง โดยผู้กำจัดปลวกและแมลงต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ จึงจะเชื่อได้ว่าไม่เป็นผู้ประกอบการเถื่อน

1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์

3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)

4. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ถ้ามี)

5. ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ของการ ครอบครอง เพื่อป้องกันกำจัดปลวกและแมลง

6. ใบอนุญาตผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตราย เพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและ สัตว์อื่นในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข

7. ใบรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลงแห่ง ประเทศไทย หรือชมรมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง

8. ใบประกาศนียบัตร การได้ผ่านการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการใช้สารเคมี ในการป้องกัด กำจัด ควบคุมแมลง และสัตว์พาหะนำโรค

9. ใบรับรองการผ่านมาตรฐานระบบงาน จากองค์กรที่เชื่อถือได้ (ถ้ามี)

10. สารเคมีที่นำมาใช้ในการป้องกันกำจัดปลวก และแมลง ต้องเป็นสารเคมี ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และควรเป็นสารเคมีที่อยู่ในกลุ่มที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ : สารกำจัดปลวก และแมลงทุกชนิดที่นำมาใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข จะต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) และคำแนะความปลอดภัย (SG)