เกี่ยวกับเรา > ประวัติกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด
คุณกาณฑ์ สพานทอง

การศึกษา:

- ปริญญาโท (รป.ม.)รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารโครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พ.ศ. 2544
- ปริญญาตรี (บธ.บ.) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541
- ปริญญาตรี (ศศ.บ.) ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541

ประสบการณ์ในการทำงาน:

1. Kuwait Petroleum (Thailand) Co., Ltd. , ตำแหน่ง ผู้จัดการเขตภาคเหนือ พ.ศ. 2541 - 2546
2. Petronas Retail (Thailand) Co., Ltd. , ตำแหน่ง ผู้จัดการเขตภาคเหนือ พ.ศ. 2546 - 2551
3. CSO Petroleum Co.,Ltd , ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาสถานีบริการน้ำมันและผลิตภัณฑ์ และรักษาการผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล” พ.ศ. 2551 - 2552
4. PTG Energy PLC.,LTD , ตำแหน่งผู้จัดการเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2552 - 2554
5. SV Progressive Co.,Ltd ในเครือ Double A 1991 PLC ., LTD , ตำแหน่ง CEO พ.ศ. 2554 - 2555
6. บริษัท ซี.เอ็ม.เบทเทอร์ ซัพพลาย จำกัด ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

หลักสูตรการอบรม ดูงาน:

- แนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 12/2/2558
- ร่วมประชุม ดูงาน World Pest Summit ประเทศ Malaysia 1-3/9/2557
- แนวทางใหม่ในการควบคุมแมลงและสัตว์อื่นที่เป็นปัญหาสาธารณสุข 22/7/2557
- ผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลงและสัตว์อื่น ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข 9-13/3/2556
- Problem Solving and Decision Making 22-23/10/2551
- Delegating for Success 2/9/2551
- Cross Cultural Program 11/3/2551
- Local Area Marketing Strategy 27/2/2551
- Strategic Planning 26-27/2/2551
- Retail Business Management 24-25/2/2551
- Modern Retail Innovation Management 31-1/8/2550
- Role and Coaching of The Leadership 13-15/3/2550
- Effective Negotiation 2/3/2550
- Supervisory Skill 14/12/2549
- Performance Management System 4/7/2549
- The Trial Stock Market : Kasetsart University 2541