เกี่ยวกับเรา > แผนผังบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (โดยย่อ)

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตาม ปกติธุระและ งานบริหารของบริษัท พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจ ของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท พิจารณา และอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึง การตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบาย ที่กำหนด กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึง การแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และ การเลิก


กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ บริหารกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ควบคุม ดูแล กิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้ รวมทั้งควบคุมติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย


ฝ่ายขายและการตลาด มีหน้าที่ ติดต่อหาลูกค้า ตกลงข้อกำหนดของลูกค้า การส่งมอบ การชำระเงิน พิจารณาอนุมัติใบเสนอราคา บริหารและพัฒนางานขายและการตลาด รวมถึงการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น


ฝ่ายบริการลูกค้า มีหน้าที่ ให้การบริการลูกค้า ให้ความสำคัญและการบริการที่ดีต่อลูกค้า เล็งเห็นถึงความสำคัญที่มีต่อความต้องการของลูกค้าในเรื่อง ความถูกต้อง รวดเร็ว บริหารงานด้านการวางแผนการบริการให้สามารถทันตามกำหนด ของลูกค้า ,นัดหมายลูกค้า วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่พบในการบริการ รวมถึงดูแลการบริหารจัดการ กับอุปกรณ์ เครื่องมือ ให้มี ความเพียงพอต่อการใช้งานและพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา


ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ มีหน้าที่ บริหารงานด้านการสรรหาบุคลากร ให้มีเพียงพอต่อความต้องการขององค์กร จัดหาทรัพยากรอื่นๆ ให้เพียงพอ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง , รวมถึงดูแลบริหารคลังสินค้าให้มีระบบการจัดเก็บ การเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ


ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ แสวงหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆมาพัฒนาองค์กรอยู่เสมอ อบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน บริหารงานด้านการศึกษาข้อมูลและเทคนิคในการกำจัดปลวก แมลง และสัตว์รบกวน ต่างๆ มาทำการศึกษา ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบริษัท และบุคลากรในบริษัท รวมถึงสื่อสารข้อมูลให้กับลูกค้าเข้าใจในเรื่องการจัดการกับภัยคุกคามที่มาจากปลวก แมลง และสัตว์รบกวนต่างๆ